Algemene voorwaarden

van A.A.M. van der Doelen, handelend onder de naam De Kastaan, gevestigd te Nuland, hierna te noemen De Kastaan. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17128739.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit:

Algemene bepalingen

Levering van zaken

Aanneming van werk

 1. Algemene bepalingen

Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Kastaan: de heer A.A.M. van der Doelen, handelend onder de naam De Kastaan;
 • de klant: de natuurlijke persoon, vennootschap onder firma of rechtspersoon aan wie door De Kastaan een offerte/aanbieding wordt gericht, dan wel van wie de opdracht uitgaat;
 • aannemen van werk: de overeenkomst waarbij door De Kastaan in opdracht van de klant werkzaamheden worden uitgevoerd, evenals de in het kader van deze werkzaamheden te leveren zaken
 • levering van zaken: het leveren van (op maat gemaakte) poorten, hekwerk, palen, meubilair en aanverwante artikelen in hout en eventueel montage daarvan.

Toepasselijkheid

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door De Kastaan.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde klant, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op al gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door De Kastaan uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. Indien en voor zover de klant algemene voorwaarden gebruikt, blijven deze algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk buiten toepassing.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen om een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan wel een onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient gehandeld te worden naar de geest van deze voorwaarden of bepalingen.

Offertes

Artikel 3

 1. Alle offertes van De Kastaan zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.
 2. Indien de klant het aanbod van De Kastaan niet accepteert, is De Kastaan gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen bij de klant.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien De Kastaan schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de klant te aanvaarden. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 4. Indien een overeenkomst met De Kastaan is gesloten, kan deze slechts worden geannuleerd met toestemming van De Kastaan en op de door De Kastaan te stellen voorwaarden. Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van de overeenkomst door de klant is deze gehouden de schade die De Kastaan lijdt als gevolg van de annulering te vergoeden. Onder deze schade wordt begrepen de door De Kastaan geleden verliezen of gederfde winst en de kosten die De Kastaan al ter voorbereiding heeft gemaakt, zoals die voor ingekochte materialen en ingeroepen diensten.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van De Kastaan binden De Kastaan niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de overeenkomst door De Kastaan schriftelijk wordt bevestigd.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod van De Kastaan, dan wordt De Kastaan niet gebonden en komt geen overeenkomst tussen partijen tot stand.
 7. Indien op verzoek van de klant wijzigingen in de offerte worden aangebracht, wordt door De Kastaan een nieuwe offerte uitgebracht.
 8. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 9. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de klant er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 10. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen of in het bestek, binden De Kastaan niet.

 Intellectuele eigendom

Artikel 4

 1. De door of vanwege De Kastaan verstrekte tekeningen, bestekken, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, blijven eigendom van De Kastaan en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de klant meteen geretourneerd te worden. De Kastaan behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
 2. Deze stukken door of vanwege De Kastaan verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Kastaan.
 3. De door de klant ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, bestekken, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectie en dergelijke, worden door De Kastaan niet teruggegeven of bewaard, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.
 4. De klant staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
 5. De klant vrijwaart De Kastaan tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de klant ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen De Kastaan ingesteld worden.

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 5

 1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting. De kosten verband houdende met de uitvoering van werkzaamheden en levering van zaken, waaronder in ieder geval begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, verwijdering van afvalstoffen, emballage, takel-, laad en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de klant tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Indien na de ingangsdatum van overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, waaronder uitdrukkelijk is begrepen een wijziging van (cao)lonen en stijging van de kosten voor brandstof, is De Kastaan gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij in de overeenkomst dit uitdrukkelijk is uitgesloten of een vaste prijs is overeengekomen. Een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft dan het recht de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na aankondiging van de prijsverhoging te ontbinden. Een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na aankondiging van de prijsverhoging te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt.
 3. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.

 Aansprakelijkheid

Artikel 6

 1. De aansprakelijkheid van De Kastaan voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
 2. De aansprakelijkheid van De Kastaan is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor De Kastaan zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien De Kastaan zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met De Kastaan zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
 3. De Kastaan is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De Kastaan is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de klant voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de klant voorgeschreven constructie dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de klant voorgeschreven toeleverancier, aannemer, onderaannemer of hulppersoon.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het terrein verontreinigd is of de bij de werkzaamheden vrijkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 6. De Kastaan vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden zijn toegebracht en te wijten zijn aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van De Kastaan, zijn werknemers, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 7. De in het eerste en tweede lid neergelegde beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor werknemers van De Kastaan en voor door De Kastaan voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derden.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover De Kastaan en de door De Kastaan bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één (1) jaar, doch met uitzondering van het bepaalde in artikel 20 lid 7 van deze algemene voorwaarden.
 9. De Kastaan heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken.

Betaling

Artikel 7

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen acht (8) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, ten kantore van De Kastaan of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. De kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de klant.
 2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan De Kastaan te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum.
 3. Indien de klant niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Kastaan zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de klant de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke De Kastaan toekomen.
 4. De door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Alle kosten, welke voor De Kastaan voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de klant van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de klant. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, evenals de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke evenals gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door De Kastaan en de klant gesteld op minimaal tien procent (10%) van de te vorderen hoofdsom. De klant is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
 6. Indien en voor zover de klant met de nakoming van enige verplichting in verzuim is, evenals in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al wat De Kastaan van de klant te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 7. De Kastaan behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling in termijnen is mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen, in welk geval De Kastaan steeds bij het verschijnen van een betalingstermijn een termijnfactuur aan de klant stuurt.
 8. De klant is gehouden op eerste vordering van De Kastaan zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al wat de klant uit hoofde van enige overeenkomst of anderszins aan De Kastaan verschuldigd mocht zijn. Indien De Kastaan dit verzoek heeft gedaan en zekerheidsstelling uitblijft, heeft De Kastaan, totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling.
 9. De Kastaan is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de klant op De Kastaan te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de klant van De Kastaan.
 10. De Kastaan is gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen tegenover De Kastaan of een tot het concern van De Kastaan behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen, onverminderd het recht van De Kastaan op vergoeding van schade, kosten en interesten. Eventuele schade aan het werk als gevolg van de opschorting van de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de klant.
 11. Aan werknemers van De Kastaan, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Overmacht

Artikel 8

 1. Indien en voor zover De Kastaan zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
 2. Onder een oorzaak welke De Kastaan niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, dan wel het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie De Kastaan goederen of diensten betrekt.
 3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet De Kastaan ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de klant. Indien de periode van overmacht langer voortduurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien De Kastaan bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Kastaan gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Levering van zaken

Levering van zaken

Artikel 9

 1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is.
 2. Indien in de opdrachtbevestiging geen plaats of tijdstip van levering vermeld is, of indien de opdrachtbevestiging ontbreekt, vindt levering plaats af bedrijf van De Kastaan.
 3. De levering geschiedt af bedrijf van De Kastaan op het moment van de feitelijke aanbieding, maar in ieder geval, onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop begonnen wordt de zaken in een door of namens de klant ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden.
 4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige aflevering van door De Kastaan bij haar leveranciers bestelde zaken/ materialen/ onderdelen. Indien buiten schuld van De Kastaan een vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat bovengenoemde tijdig bestelde zaken/materialen/onderdelen niet tijdig worden geleverd, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. De Kastaan is gerechtigd in gedeelten te leveren. Iedere levering geldt als een aparte overeenkomst en kan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de klant vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering volgens overeenkomst dient plaats te vinden.
 7. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de klant niet het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. De Kastaan is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim indien hij van de klant een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven om tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van De Kastaan en/of zijn werknemers.
 8. Indien de klant het geleverde niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft De Kastaan het recht het geleverde vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van De Kastaan te vervoeren naar en op te slaan op een door De Kastaan vast te stellen plaats. De Kastaan heeft dan recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste vijftien procent (15%) van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht van De Kastaan om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
 9. Indien het geleverde binnen veertien (14) dagen na de aanbieding ter levering niet door de klant in ontvangst is genomen, is De Kastaan gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen. De klant is dan aan De Kastaan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste vijfentwintig procent (25%) van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht van De Kastaan om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de klant, behoudt De Kastaan zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de klant aan zijn verplichtingen en toekomstige verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan De Kastaan betreffende:
  1. de krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
  2. de krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de klant te verrichten werkzaamheden;
  3. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
 2. Indien De Kastaan vorderingen op de klant bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt evenals vorderingen op de klant ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de klant eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde zaken is voorbehouden volledig voldaan zijn door de klant, behoudt De Kastaan indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat zij de eigendom van de geleverde zaken verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van De Kastaan op de klant. De klant is dan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van vijftig procent (50%) van het netto factuurbedrag voor de geleverde zaken waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.
 4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de klant is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant gehouden om De Kastaan daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de klant is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van De Kastaan voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor iedereen zichtbaar te blijven.
 6. De Kastaan heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de klant met de nakoming van enige verplichting tegenover De Kastaan in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van De Kastaan in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 7. De klant verleent De Kastaan of een door De Kastaan aan te wijzen derde al nu voor dan het onherroepelijke recht om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Kastaan zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Montagewerkzaamheden

Artikel 11

 1. Dit artikel is van toepassing indien en voor zover partijen zijn overeengekomen dat De Kastaan zorg draagt voor de montage van de geleverde zaken. De montagewerkzaamheden blijven beperkt tot de door De Kastaan geleverde zaken.
 2. De klant staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle omgevingsvoorwaarden voor het uitvoeren van de montagewerkzaamheden en de plaats waar de montage wordt uitgevoerd tijdig beschikbaar is. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen dient de klant voor uitvoering van de werkzaamheden in elk geval voor eigen rekening te zorgen voor:
  • Het uitzetten van de terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van te plaatsen zaken door middel van piketten.
  • Het opsnoeien c.q. rooien van struiken en/of bomen en verwijderen van obstakels.
  • Het markeren door middel van piketten van de juiste ligplaats van kabels, leidingen, drainage, riolering etc.
  • Het opbreken van bestrating indien nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het herstellen daarvan na voltooiing van de werkzaamheden.
  • Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende grond, sloop en/of snoeimaterialen e.d.
  • Het egaliseren en op hoogte brengen van de grond.
 3. De klant dient er voor zorg te dragen dat De Kastaan de overeengekomen montagewerkzaamheden ononderbroken kan uitvoeren. Indien de montagewerkzaamheden wegens omstandigheden, die niet aan De Kastaan kunnen worden toegerekend, niet op het overeengekomen tijdstip kunnen beginnen, zal de klant aan De Kastaan alle schade vergoeden welke in verband met die vertraging voor De Kastaan ontstaat. Hetzelfde geldt indien wegens omstandigheden, die niet aan De Kastaan kunnen worden toegerekend, de montagewerkzaamheden niet voltooid kunnen worden binnen de overeengekomen periode.

Reclame

Artikel 12

 1. De klant dient het geleverde bij de aflevering en/of na de montage te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit daarvan overeenstemt met wat is overeengekomen. Gebreken aan het geleverde dienen binnen acht (8) dagen na de levering c.q. de montage of binnen acht (8) dagen na de ontdekking daarvan, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan De Kastaan te worden meegedeeld, met een nauwkeurige omschrijving van de aard van de klachten en overlegging van de originele factuur. Indien niet binnen voormelde termijn wordt gereclameerd wordt de klant geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 2. De zaken waarover wordt gereclameerd dienen voor inspectie door De Kastaan beschikbaar te zijn.
 3. Indien de klacht door De Kastaan juist wordt bevonden, heeft De Kastaan het recht het gebrek te herstellen, het geleverde te vervangen, dan wel het recht over te gaan tot teruggave van (een deel van) het factuurbedrag, alles met inachtneming van een redelijke termijn. Indien een zaak door De Kastaan wordt vervangen dient de klant de vervangen zaak aan De Kastaan te retourneren en hem daarvan de eigendom te verschaffen, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien vast komt te staan dat de klacht van de klant ongegrond is, is de klant gehouden de door De Kastaan gemaakte kosten, zoals de onderzoekskosten, te vergoeden.
 4. Indien De Kastaan de (oorspronkelijk) geleverde zaak niet heeft gemonteerd, wordt ook de te vervangen zaak niet door De Kastaan gemonteerd, tenzij partijen anders overeengekomen. De arbeidskosten voor de montage zijn dan voor rekening van de klant en vallen derhalve uitdrukkelijk niet onder enige garantie.
 5. Indien de klant De Kastaan niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de klant en vervalt de garantie.
 6. Reclames betreffende het geleverde laten de verplichtingen van de klant met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren onverlet, tenzij de bruikbaarheid van het eerder geleverde onlosmakelijk is verbonden met de gebreken aan het geleverde waarover wordt gereclameerd.
 7. De Kastaan is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van enig aan de reclame ten grondslag liggend euvel, zoals aankoop van vervangende zaken door de klant.
 8. Reclames geven de klant geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Garantie

Artikel 13

 1. Van garantie op geleverde zaken is slechts sprake indien dat schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zijn de hierna vermelde garantievoorwaarden van toepassing. De rechten die een consument toekomen op grond van EU-richtlijn 99/44 en de wet blijven onverlet.
 2. De Kastaan garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken, met uitzondering van gebreken die uitsluitend zijn toe te schrijven aan het feit dat hout een natuurproduct is en daardoor onderhevig is aan weersinvloeden en beschadiging door insecten e.d.
 3. De door de Kastaan gebruikte houtsoorten zijn niet behandeld tegen bacteriën, schimmels en/of insecten. Beschadigingen door zich in het hout (nog) bevindende insecten, schimmels of bacteriën vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie.
 4. De garantietermijn op geleverde zaken is één (1) jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, met inachtneming van het navolgende. Gedurende de garantietermijn zijn alle kosten voor vervanging of herstel, voor rekening van De Kastaan, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
 5. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek na vaststelling daarvan, niet binnen de in artikel 12 lid 1 vermelde termijn is gemeld.
 6. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
  1. onoordeelkundige behandeling door de klant;
  2. slijtage welke niet buitensporig is, gezien het gebruik van de zaak;
  3. gebruik, onderhoud e.d. van het geleverde anders dan in overeenstemming met de bij het geleverde verstrekte handleiding, richtlijnen of anders dan in overeenstemming met het doel waarvoor de zaken geleverd zijn;
  4. het naleven van enig overheidsvoorschrift;
  5. door de klant zonder toestemming van De Kastaan aangebrachte wijzigingen;
  6. beschadiging ten gevolge van mechanische, chemische of biologische invloeden van buitenaf;
  7. verkleuring en werking van het hout door zonlicht weersinvloeden.
 7. Vervanging of herstel van een zaak of onderdelen daarvan volgens deze garantievoorwaarden heeft geen verlenging van de overeengekomen garantietermijn, noch de aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
 8. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de klant al zijn verplichtingen uit de overeenkomst met De Kastaan te zijn nagekomen.
 9. Aanneming van werken

Verplichtingen van de klant

Artikel 14

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle vergunningen, ontheffingen e.d. voor de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig zijn en dat alle gegevens, welke De Kastaan nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van het werk, tijdig in bezit komen van De Kastaan.
 2. De klant draagt er zorg voor dat de plaats waar het werk door De Kastaan moet worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen dient de klant voor uitvoering van de werkzaamheden in elk geval voor eigen rekening te zorgen voor:
  • Het uitzetten van de terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van te plaatsen zaken door middel van piketten.
  • Het opsnoeien c.q. rooien van struiken en/of bomen en verwijderen van obstakels;
  • Het markeren door middel van piketten van de juiste ligplaats van kabels, leidingen, drainage, riolering etc.
  • Het opbreken voor van bestrating indien nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het herstellen daarvan na voltooiing van de werkzaamheden.
  • Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende grond, sloop en/of snoeimaterialen e.d.
  • Het egaliseren en op hoogte brengen van de grond.
 3. De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Kastaan behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Kosten voor water- en stroomverbruik, onder meer voor verlichting, op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn voor rekening van de klant.

Verplichtingen van De Kastaan

Artikel 15

De Kastaan is verplicht de klant te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de klant voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de klant gegeven orders en aanwijzingen, evenals op gebreken in door de klant ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover De Kastaan deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 16

 1. De Kastaan staat er voor in dat het werk door of namens hem conform de overeenkomst wordt uitgevoerd met goed vakmanschap, met gebruikmaking van de voorgeschreven bouwstoffen. De Kastaan zal het werk zodanig uitvoeren, dat schade als gevolg van de uitvoering van het werk aan personen, zaken of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 2. De Kastaan heeft het recht zich bij de uitvoering van het werk door derden te laten bijstaan, dan wel het recht het werk, zonder kennisgeving aan de klant, door derden te laten uitvoeren.
 3. Het bepaalde tijdstip waarop en de termijn waarbinnen het werk dient aan te vangen c.q. moet worden uitgevoerd, wordt door De Kastaan naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Het tijdstip en de termijn zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende werkomstandigheden, de voor de tijdige aflevering en voor de uitvoering van het werk benodigde bouwstoffen en overeengekomen meer- of minderwerk. De termijn van oplevering van het werk wordt verlengd indien de hiervoor genoemde factoren daarvoor redelijkerwijs aanleiding geven.
 4. Overschrijding van het tijdstip waarop het werk dient aan te vangen of de bepaalde termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd geeft de klant niet het recht zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Kastaan is na overschrijding van een overeengekomen termijn alleen dan in verzuim indien hij van de klant een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven om tot uitvoering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de klant recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van De Kastaan voortvloeiende schade en kosten.
 5. Overschrijding van de bepaalde termijn waarbinnen aan het werk moet worden uitgevoerd leidt nimmer tot aansprakelijkheid van De Kastaan voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdige prestatie.
 6. Indien De Kastaan het werk niet kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat de klant de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft De Kastaan het recht de uitvoering van het werk op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Kastaan heeft dan recht op vergoeding van door hem al voor uitvoering van het werk gemaakte kosten, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die De Kastaan met het oog op de uitvoering van het werk al is aangegaan, onverminderd het recht van De Kastaan voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met De Kastaan gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant is De Kastaan gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten.

Bouwstoffen

Artikel 17

 1. Alle door de klant ter beschikking gestelde en te verwerken bouwstoffen moeten van goede kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. Indien deze bouwstoffen gebreken mochten hebben, is de klant aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 2. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem (tijdig) van het werk te worden verwijderd. De Kastaan zal zorg dragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de overige afval-, bouw- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant.
 3. De Kastaan stelt de klant in de gelegenheid bouwstoffen te (doen) onderzoeken, bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De Kastaan heeft het recht bij het onderzoek aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. De kosten voor de uitvoering van het onderzoek zijn voor rekening van de klant, tenzij de bouwstoffen worden afgekeurd, in welk geval deze kosten voor rekening zijn van De Kastaan. Van bouwstoffen die door de klant ter beschikking zijn gesteld wordt aangenomen dat deze zijn goedgekeurd.
 4. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.

Meer- of minderwerk

Artikel 18

 1. Meer- of minderwerk wordt afzonderlijk tussen De Kastaan en de klant besproken, berekend en schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van meerwerk laat de aanspraken van De Kastaan op verrekening daarvan onverlet.
 2. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat De Kastaan boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waaronder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de klant na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van het overeengekomen, evenals extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de klant verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens.
 3. Indien aanvullende werkzaamheden volgens De Kastaan onontbeerlijk zijn, is hij gehouden dat onmiddellijk aan de klant kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen.

  Opneming en goedkeuring

Artikel 19

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van De Kastaan voltooid zal zijn, nodigt De Kastaan de klant (schriftelijk) uit om tot opneming van het werk over te gaan. Ingeval partijen dat nader overeenkomen kan het werk in fasen worden opgeleverd. Deze deelopneming zal geschieden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
 2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de klant in aanwezigheid van De Kastaan en strekt ertoe te constateren of De Kastaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Van deze opneming wordt door De Kastaan een proces verbaal van opneming opgemaakt.
 3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de klant aan De Kastaan binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken.
 4. Ingeval de goedkeuring wordt onthouden, bevat de mededeling tevens de vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de betreffende mededeling aan De Kastaan is verzonden. Wordt niet binnen vijf (5) werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan De Kastaan verzonden, dan wordt het werk geacht op de veertiende dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 5. Geschiedt de opneming niet binnen acht (8) dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan De Kastaan bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de klant richten, met het verzoek het werk binnen acht (8) dagen op te nemen. Voldoet de klant niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de klant wel aan dit verzoek, dan vinden het vierde en vijfde lid overeenkomstige toepassing.
 6. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien de aanneemsom volledig door de klant wordt voldaan, dan wel het werk door hem (gedeeltelijk) in gebruik wordt genomen. De dag waarop door de klant betaald is dan wel de dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 7. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan en geven de klant niet het recht betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 8. Met betrekking tot een her-opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
 9. Ingeval de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 10. De Kastaan zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de klant ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

Onderhoudstermijn

Artikel 20

 1. Indien en voor zover ten aanzien van bij de uitvoering van het werk geleverde zaken een leverancier tegenover De Kastaan tot enige vorm van garantie gehouden is, geldt uitsluitend de door deze leverancier verleende garantie, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, en onverminderd het in dit artikel bepaalde.
 2. De onderhoudstermijn beloopt dertig (30) dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk in overeenstemming met artikel 19 als opgeleverd wordt beschouwd.
 3. De Kastaan is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de klant aansprakelijk is, zoals bepaald in artikel 17 lid 1 en artikel 6 lid 5.
 4. Indien de klant De Kastaan niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de klant.
 5. Reclames geven de klant niet het recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 6. De Kastaan is na het verstrijken van de onderhoudstermijn niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat dat door de klant redelijkerwijs niet eerder ontdekt had kunnen worden en de klant binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek hiervan aan De Kastaan schriftelijk mededeling heeft gedaan.
 7. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Indien echter sprake is van een ernstig gebrek, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

Slotbepalingen

Artikel 21

 1. Op alle overeenkomsten tussen De Kastaan en de klant evenals op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen De Kastaan en de klant en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank van de woon- of vestigingsplaats van De Kastaan. De Kastaan heeft in afwijking van het voorgaande, indien hij tegenover de klant enige vordering pretendeert, het recht de beslechting van die vordering voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de klant.